Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ

Nước hồi về chính là hơi từ lò hơi mang đi phục vụ sản xuất được đưa về chứa trong hồ chứa hoặc được đưa trực tiếp vào bồn chứa nước cấp lò. Cần kiểm soát chất lượng nước này như sau:

Bảng 1: các chỉ tiêu kiểm soát chất lượng nước hồi về

STT

CHỈ TIÊU

ĐƠN VỊ

GIỚI HẠN KIỂM SOÁT

1

pH

8.3 – 9.2

2

Độ cứng

mg/l

≤ 1

3

TDS

mg/l

< 25

4

Clorua

mg/l

< 5

5

Tổng sắt

mg/l

< 0.1